שו"ת עטרת פז חלק ראשון כרך ב - יו"ד, הערות סימן ג הערה א

ואיברא דלפי דברי הרוקח הללו, דס"ל דשרי לאשת כהן מעוברת להכנס לאהל המת מטעמא דס"ס, ספק זכר ספק נפל, יש להתבונן בימינו כיום אשר התחדש מכשיר האולטרסאונד, שאפשר לדעת ע"פ אם הולד זכר או נקבה, א"כ הוי ספק שאפשר לבררו. ובענין ס"ס שאפשר לבררו, חזינן בדעת הפוסקים דאיכא גווני דלא סמכינן עליו להקל. דהנה הרשב"א בחי' לחולין (נג ע"ב ד"ה כי פליגי) כתב, שאפילו במקום שיש ס"ס להקל אם אפשר לברר הדבר ע"י בדיקה אין להתירו אלא ע"י בדיקה. ע"ש. אמנם לעומת זה מהרא"י בפסקיו (סוס"י מז) כתב, דאף ס"ס שאפשר לבררו א"צ בדיקה. והרמ"א ביו"ד (סוס"י קי) הביא את דברי מהרא"י להלכה. אולם לעומת זה הש"ך (שם ס"ק סו) הביא את דברי הרשב"א הנ"ל שחולק ע"ז, והסכים לדעת הרשב"א שאכן בכה"ג צריך בדיקה. ע"ש. וא"כ לכאורה לפ"ז הכ"נ יש לומר בנידון דידן, דלדעת הרשב"א דס"ל שכל שאפשר לברר הדבר דלא סמכינן על ס"ס, גם הכא שאפשר לברר את מהות הולד אם הוא זכר או נקבה, לא נסמוך על הס"ס דהרוקח בסתמא להתיר לאשת כהן להכנס לאהל המת.

אולם הנה שער המלך (הל' מקוואות כלל ג), עמד להוכיח מדברי הסמ"ג וספר התרומה והמרדכי (בפ"ב דשבועות), דס"ל דשפיר סמכינן על הס"ס אפילו במקום שאפשר לבררו ושכן הוא דעת הרשב"א עצמו בתורת הבית, ובתשובה ח"א (סי' תא). והא דכתב הרשב"א בחי' לחולין (נג ע"ב) הנ"ל דלא סמכינן על ס"ס במקום שאפשר לברר, אינו אלא בענין ספק דרוסה וכיו"ב, שבהמה בחיה בחזקת איסור עומדת, והביא שם שכן פסק ג"כ הפר"ח להלכה. ע"ש. וכ"כ גם הנודע ביהודה במהדו"ק (חיו"ד סי' נז) לבאר בדעת הרשב"א דלעולם ס"ל להתיר ס"ס אף במקום שאפשר לבררו ושאני התם בחי' לחולין דמיירי בענין דרוסה דאית ליה חזקת איסורא ובכה"ג אם אפשר לברורי בענין לבררו. ע"ש. וא"כ לפ"ז חזינן דשפיר סמכינן להלכה על דעת מהרא"י דאף בשאפשר לברר הספק סמכינן על הס"ס לקולא. +והן אמת שלכאורה אף אם הינו אומרים דאיכא סתירה בדברי הרשב"א מדבריו בחידושיו הנ"ל בחולין על מש"כ בתשובותיו ובתורת הבית, בפשטות יש לנו לומר דהעיקר הוא כמ"ש בתשובותיו ובפסקיו בתורת הבית כיון שהם נכתבו יותר להלכה ולמעשה מאשר חידושי הגמ'. ובאמת מצאתי הלום כיו"ב להגאון סבא דמשפטים רבי מצליח מאזוז בשו"ת איש מצליח כרך ג' חאו"ח הנדפ"מ (סי' כט דף צז ע"ב) שכתב שם דאין דמיון בין כותב חידושי גמרא למסדר פסקי דינים שבהם נזהר יותר. ע"ש. ומינה ג"כ לגבי דקדוקם של הדברים, דבפסקי הדין נחית הפוסק טפי לדקדוק ההלכה מאשר החידושים על הגמ' דלא בא שם אלא לבאר את עיקרא דשמעתתא, וכעין הא דחזינן דכתב מרן בבית יוסף חאו"ח (סימן י) שאין לפסוק כהרא"ש נגד הרמב"ם אעפ"י שרש"י עומד בשיטת הרא"ש, שהואיל ורש"י מפרש הוא ולא פוסק הוה ליה הרמב"ם כנגד הרא"ש אחד לגבי אחד והלכה כהרמב"ם שמסתבר טעמו. והגאון רבי יעקב חאגיז בשו"ת הלכות קטנות עמד להעיר ע"ז דלכאורה אם רש"י סבר וקביל שפשט ההלכה כך הוא למה יגרע כוחו משאר הפוסקים. ע"ש. והנה מו"ר שליט"א בשו"ת יחוה דעת ח"ה (בכללי מרן אות ג, עמוד שט) כתב לבאר את דברי מרן בב"י דח"ו מרן ז"ל לא בא למעט בערכו של רש"י שהוא רבן של כל ישראל אלא סמך על מה ששנינו (בבא בתרא קל ע"ב) אין למדין הלכה מתוך תלמוד עד שיאמרו לו הלכה למעשה ועוד כיו"ב, ולכן רש"י שעיקר מטרתו היא לפרש הסוגיה כפשטה שכל מבין עם תלמיד יוכל להבין פשט התלמוד אמרינן דלא נחית לפסוק למעשה. ואילו היה מתכוין לפסק הלכה למעשה היה מדקדק יותר בפירושו לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא. עכת"ד. וע"ש. וראה גם בשו"ת יבי"א ח"ג (חאבה"ע סימן יב אות ז) כיו"ב. ע"ש. וממילא הכ"נ יש לומר כשמביאים אנו את דברי הרשב"א בחידושיו כלפי דבריו בפסקיו בתורת הבית או נגד תשובותיו בודאי דהני עדיפי מחידושיו על הש"ס כיון דנחית בהו טפי לדינא לפסוק הלכה למעשה. וק"ל. ושוב מצאתי בס"ד דברים מפורשים בנידון זה בשד"ח (בכללי הפוסקים סימן י אות ב) שהביא בשם הרב יד דוד (סימן קי) שכתב דכל שיש סתירה בדברי הרשב"א מחידושיו למש"כ בס' תורת הבית עבדינן עיקר כמש"כ בתורת הבית לפי מה שכתב מהרימ"ט בתשובותיו (חחו"מ סי' ז) דכל פוסק שעשה חיבור כולל לעולם יש לתפוס דברי החיבור עיקר. והוסיף השד"ח וכתב, דכן נראה נמי שהוא דעת מרן בב"י (יו"ד סי' פז) שכתב שם, והרשב"א אעפ"י שכתב בחידושיו שנראין דברי ר"ת, בתורת הבית כתב מותר דאינו אלא כפירשא. כלומר שתורת הבית הוא העיקר. ושכן נראה שהוא דעת הרב חיי אדם בהל' פסח (בנשמת אדם סימן י). ע"כ. [והוסיף השד"ח שם: "וידי"ן הרב מוהרש"ק בס' מלאכת שלמה בחי' לחולין (דף נג ע"ב) כתב מסברא דנפשיה דחזר בו בתורת הבית ממש"כ בחידושיו לחולין". עכ"ד. וספר מלאכת שלמה שנתכוין עליו השד"ח אמ"א לעת עתה לעיין בו, אולם מתורף הדברים נראה בפשטות דכוונתו על הסתירה הזאת שבדברי הרשב"א אשר אנו עסוקים בה עתה, הסתירה מחידושיו לחולין (נג ע"ב) למש"כ בתורת הבית (דף לה ע"א), וע"ז כתב דהעיקר הוא מש"כ הרשב"א בתורת הבית. וק"ל]. וע"ש בשד"ח שהביא דכן מבואר נמי בדברי הכנה"ג ביו"ד (סי' צט בהגהב"י אות ב) דכל שיש סתירה בדברי הרשב"א מחידושיו לתורת הבית הלכה כדבריו בתוה"ב. ע"ש. ומכל האמור יש לומר דה"ה נמי כל שסותר הרשב"א עצמו מתשובותיו לחידושיו דההלכה היא כתשובותיו דהם נחית טפי להלכה. וק"ל. וראה גם בדברי השד"ח (שם בד"ה אחר זמן) שכן מתבאר נמי לפי הדברים המובאים שם די"ל שתשובותיו עיקר. ע"ש. ושו"ר הלום בשו"ת משיב דבר לגאון הנצי"ב (ח"א סי' כד) ומצאתי שעמד בכיו"ב כשיש סתירה בדברי המחבר בין מש"כ בחידושים למש"כ בתשובה, והעלה דהעיקר הוא כמ"ש בתשובה דכיון שהדברים שם הם לדינא יש בזה סיעתא דשמיא לכיון לאמת טפי מהחידושים שהם בדרך לימוד. ע"ש. וראה גם לגאון בית אפרים (בהקדמתו לס' שערי תשובה על חאו"ח) שכתב שם דיש עדיפות לתשובות כיון שבתשובה שהיא הלכה למעשה מדקדק בה יותר, ומטעם זה יש להעדיף את התשובה מפסק שאדם כותב לעצמו. ע"ש. ודוק מינא דבודאי התשובה עדיף ממה שכתב בחידושים על התלמוד דלא נחית בהו כ"כ לדינא. וק"ל. ובעיקר נידון דידן בסתירה שיש בדברי הרשב"א, ע"ע בדברי הרשב"א בחידושיו לחולין (מו ע"ב ד"ה ואומא לאומא הסמוכה לה) שגם שם כתב כעין הא דחידושיו הנ"ל שם (נג ע"ב) דכל היכא דאפשר בבדיקה אין מתירין אותה מטעם ס"ס. ע"ש. ולפי דברינו הנ"ל ניתן לבאר את הדברים, דחזינן דהרשב"א בחידושיו מדבר בשפה אחת ובדברים אחדים וחזר לכפול שיטתו בדף מו ע"ב ובדף נג ע"ב דכל ס"ס שאפשר לבררו לא סמכינן על הס"ס, ואילו בתורת הבית ובתשובותיו רוח אחרת היתה עימו דאף ס"ס שאפשר לבררו סמכינן על הס"ס, די"ל כדלעיל שבחידושים על הש"ס לא מדקדק המפרש בדקדוק הדברים שיהיו לדינא ממש, אלא רק מפרש את תורף השמועה לבארה הדק היטב, אולם בתשובותיו ובפסקים נחית טפי לדינא, ולכן יש הבדל בדבריו. וק"ל. וראה גם בחידושי הרשב"א למס' חולין הנדפ"מ הוצאת מוסד הר"ק ירושלים תשמ"ו (בהערה 159 ובהערה 417) במה שעמד ג"כ הרב המגיה בענין הסתירה שיש בדברי הרשב"א כאן מחידושיו על מש"כ בתורת הבית. ע"ש. וע"ע מש"כ לעיל (בסימן ב') על דברי הרשב"א הללו במה שיש סתירה בדבריו ממש"כ בחידושיו לחולין על מש"כ בתוה"ב ובתשובותיו. ע"ש. ומ"מ נראה שחיבור תורת הבית חיברו הרשב"א אחר שכתב את חידושיו ושם חזר בו, וכן ראיתי עתה כיו"ב בפר"ח (בכללי הספק ספיקא כלל ב) שעמד שם בדברי הרשב"א והסתירה שיש בדבריו ואחר שפלפל בדברים, כתב מול סו"ף, ולענין דינא וכו' וגם הרשב"א חזר בו כדמוכח מדבריו בתוה"ב וכו' אלמא דס"ל דכי איכא ס"ס שרינן אף דמצי לברורי על ידי בדיקה וכן עיקר. עכ"ד. ע"ש. הרי דקרי על הרשב"א דחזר בו בתוה"ב ממש"כ בחידושיו, ומשמע דס"ל דחיברו באחרונה. וק"ל.+

אמנם הנה הפתחי תשובה בנחלת צבי (סוס"י קי), הקשה ממש"כ הרשב"א ופסק מרן כדבריו בשו"ע יו"ד (סי' פד ס"ט) שאם עבר ובישל פירות שדרכן להתליע במחובר בלא בדיקה, אם יכול לבדוק בודק ואם לא מותר משום ס"ס, שמא היה שם רחש שמא לא היה, ואת"ל היה, שמא נימוח ונתבטל. הרי דאף שיש ס"ס לקולא אם יכול לבדוק בודק, ואיך אפשר לומר דלדעת הרשב"א אף בכה"ג א"צ לבדוק. ע"ש. איברא דמו"ר שליט"א בשו"ת יביע אומר ח"ו (חיו"ד סי' כד) בד"ה ועדיין אנו וכו', עמד ליישב הערה זו ע"פ מש"כ הצמח צדק בפסקים (סי' פד סקכ"ז) דמיירי בפולים ועדשים שמצוי בהם הרחש, ואסור לאוכלם בלי בדיקה וכדמוכח להדיא בתורת הבית (דף פ ע"ב), ודלא כהפר"ח וכרתי ופליתי שכתבו דבכל מין שהרחש מצוי בו דאינו נכנס בגדר ספק שמא לא היה בו רחש, דליתא. וממילא לפ"ז יש ליישב דכיון דמיירי אף בדבר שהרחש מצוי בו אין הספק שקול שמא היה בו רחש או לא, כיון שהוחזק שיש בו רחש, אף דחזי לאצטרופי לספק ספיקא (וכוונת מו"ר שליט"א לענין ס"ס בעלמא דסגי בספק אחד שהוא שקול אע"ג שהספק השני אינו שקול דזה מצטרף לס"ס, דהספק שקול עושה מחצה על' מחצה והספק השני שאינו שקול המיעוט שבו מצטרף למחצה הקודם והו"ל רוב, וכמו שחזר ושנה לנו רבי משנה זו בדוכתין סגיאין עי' בס' לוית חן (סי' קכז), ובס' טהרת הבית (סי' א עמוד ב) ועוד), מ"מ צריך בדיקה. משא"כ בס"ס דפלוגתא דרבוותא או בספיקות שקולים, דא"צ לברר. וסיים שם ששוב מצא כן בשו"ת כתב סופר (חיו"ד סס"י כז), שכתב דמההיא דיו"ד (סי' פד ס"ט) מוכח שכל שספק אחד אינו שקול כי הרחש מצוי בהם והוחזקו להתליע אף שמצטרף לס"ס, מ"מ צריך לברר ע"י בדיקה. אבל בספיקות שקולים סמכינן על הספק ספיקא להתיר אף בלא בדיקה. עכת"ד. ע"ש בדב"ק.

ומעתה לפ"ז עולה ומתבאר, דאמנם דשפיר סמכינן על ס"ס לקולא בלי בדיקה אף במקום שאפשר לבררו, הני מילי כששני הספיקות שקולים הם, אבל בגוונא שאפילו רק ספק אחד אינו שקול, אף שהשני שקול אמנם דלגבי ס"ס מצרפינן ב' ספיקות כאלו, מ"מ כוחו קלוש לגבי ענין בדיקה, ולכן אם אפשר לברר מבררינן וממילא נייתי ונחזי כנידון דידן, אם שפיר חשיבי ב' הספיקות שקולים. והנה הספק הראשון ספק זכר ספק נקבה שפיר הוי ספק שקול וכעין אשר מתבאר מתשובת הריב"ש (סי' שעב), שכתב שם בענין הא דאמרינן ביבמות (קיט ע"א) סמוך מיעוטא דמפילות למחצה דנקבות וכו', דהספק מחצה זכרים מחצה נקבות הוי ספק שקול בודאי ובהכרח, כי כן יסד מלכו של עולם לקיום המין שיהיה תמיד בעולם מחצה זכרים ומחצה נקבות. ע"ש. אולם לעומת זה הספק השני, ספק נפל ספק ולד של קיימא לא חשיב ספק שקול, דהא קיי"ל דרוב נשים יולדות ולד מעליא ומיעוטא מפילות וכדאמרינן בגמ' יבמות הנ"ל. וכעין שכתב נמי הפמ"ג באו"ח (סי' שמג באשל אברהם סק"ב) להעיר על הרוקח, דאיך יש לצרף האי ספיקא דספק נפל וכו' לס"ס הרי הוי ספק של מיעוט דרוב נשים יולדות ולד של קיימא, והאי מיעוטא כמאן דליתא דמיא ואיך יצטרף לס"ס. ע"ש. ואמנם עי' למו"ר מרן מלכא שליט"א בס' לוית חן (אות קכז), שעמד ליישב את קושיית הפמ"ג דאנן סגי לן שיהיה ספק אחד שקול שעושה מחצה על מחצה, ואז אע"ג שהספק השני אינו שקול מ"מ המיעוט שבו מצטרף לחצי לעשות רוב להיתר. ע"ש. וכן רמז לדברים אלו בשו"ת יביע אומר הנזכר (ח"ו חיו"ד סוס"י כד) סוד"ה ועדין אנו צריכים למודעי. ע"ש בדב"ק. ועכ"פ הא חזינן דהספק השני דספק נפל ספק ולד של קימא לא חשיב ספק שקול, משום דרוב נשים יולדות ולד מעליא. והדרא בעיא לדוכתא, דהרי כל שאין הספיקות שקולים, היכא דאפשר לברורי מבררינן, וכדמוכח מדעת מרן ביו"ד (סי' פד סעיף ט) הנ"ל בענין תולעים. וא"כ תצטרך כל אשת כהן מעוברת לבדוק ולדעת את טיבו של עובר זה קודם היכנסה לאהל המת, כיון דאפשר לברר ענין זה ע"י המכשיר הנ"ל.

ברם אף על זאת יש להשיב, כי הנה הנודע ביהודה הנ"ל (במהדו"ק חיו"ד סי' נז) כתב, דאף הרשב"א בחולין הנ"ל (נג:) שכתב דלא סמכינן על ס"ס היכא דאפשר לברורי, לא החמיר אלא באופן שיתבררו ב' הספיקות על ידי הבדיקה, אבל אם אף לאחר הבירור לא יבורר אלא רק ספק אחד בלבד, והספק השני לא יתברר אין אנו אחראים כלל לעמוד על הבירור, כיון שלא יהיה הדבר מותר בודאי, לפיכך אנו מתירים מטעם ס"ס בלי ברור כלל. ע"ש. וכ"כ נמי הגאון רע"א בתשובותיו (סי' עז) ובחידושיו לשו"ע יו"ד (סי' יח אות יב), והחוות דעת (בבית הספק סקל"ה). ע"ש. והפתחי תשובה ביו"ד (סי' קי ס"ק לה) הביא דכ"כ מהרש"ל בביאורו לסמ"ג. ע"ש. וכ"כ ג"כ בשו"ת תורת חסד מלובלין (חאור"ח סי' ב אות ב). ע"ש. וכן נראה נמי מתורף דבריו של מו"ר שליט"א בשו"ת יביע אומר שם (ח"ו חיו"ד סס"י כד) דדעתו דעת עליון נוטה לדעת הנודע ביהודה ודעימיה, דאף הרשב"א לא כתב שבמקום דאפשר לברורי לא סמכינן על הס"ס עד שיברר, אלא דוקא כשיכול לברר את ב' הספקות, הא לאו הכי א"צ לברר כלל. ולכן על אף שבשו"ת בית שלמה (ח"ב מיו"ד סס"י יז) עמד לחלוק בזה על הנודע ביהודא, וס"ל שאף באפשר לברר ספק אחד צריך לברר, ושכן מוכח מהמלחמות פ"ק דחולין. ע"ש. מ"מ אנן סמכינן על האי רבותא דמתירים בלא שום ברור. ע"ש בדב"ק. וראה גם היטב בשו"ת יבי"א (ח"ה חיו"ד סי' ג אות ב), ובס' טהרת הבית (ח"א סי' ג עמוד קלו). ע"ש.

[ובהגיענו לדברי הנודע ביהודה הללו, דכל שא"א לברר את ב' הספיקות, אף שאפשר לברר ספק אחד אפ"ה א"צ לבררו. נימא בה מילתא זוטרתי. דהנה חזינן בגמ' נדה (טו ע"ב), דאמר רב שמואל משמיה דרבי יוחנן אשה שיש לה וסת, בעלה מחשב ימי וסתה ובא עליה (אם שהה בדרך שבעה ימים אחר וסתה ועכשיו עומדת בימים שיכולה להטהר אמרינן טבלה וא"צ לשואלה - רש"י). ומבארינן התם דהיינו טעמא, משום דהוי ס"ס ספק ראתה ספק לא ראתה ואת"ל ראתה אימא טבלה. וכ"פ נמי מרן בשו"ע יו"ד (סי' קפד סי"א) דאשה שיש לה וסת קבוע אם שהתה אחר הוסת שיעור שתספור ותטבול כא עליה וא"צ לשאול. ע"ש. והטעם משום דהוי ס"ס שמא לא ראתה ואת"ל ראתה שמא טבלה וכמבואר בגמ' שם. והנה בהאי טעמא דס"ס עמדו האחרונים ביו"ד (שם) להקשות דאמאי סמכינן עלה, והרי קיי"ל דכל היכא דאפשר לברורי מבררינן, וא"כ הול"ל שיברר ע"פ שאלת פיה של האשה ומדוע אין צריך לשאול. ובתורת השלמים (סי' קפה סק"א) כתב ליישב, דמכיון שהבעל הניחה בחזקת טהרה, וגם מסתמא צריכה לטבול בזמנה. לכן שאני הכא דאע"ג שיכול לברר, סמכינן אחזקה דטהרה וא"צ לברר. ע"ש. והפלתי (בסי' קפה סק"א) כתב ליישב ע"פ מש"כ המנחת יעקב בתו"ח (כלל נט סק"ח) דהיכא דאיכא טירחא אין צריך לברר, והכא נמי איכא טירחא להקיצה ולשאול. ע"ש. וראה גם בס' בדי השולחן (סי' קפד בציונים אות קטז) עמד ליישב על שאלה זו דאולי יש לומר דשאני הכא שע"י השאלה מיגניא באפיה שיזכור דם נידותה שהוא דבר מגונה לאשה ומשו"ה לא חייבוהו לברר. אע"ג שבעלמא צריך לברר. ע"ש. אמנם בס' גופי הלכות (סי' קפד בשער הציון אות קמז) ראיתי, שהביא את דברי שו"ת מהר"י הכהן (ח"ב הל' נדה אות יא) שעמד ליישב, דבהיות ודוקא היכא דאפשר לברר לגמרי אז בעינן לברורי, אבל הכא הרי אף שישאל אותה לא תהיה נאמנת אלא רק מדין עד אחד, ולא הוי בירור גמור משו"ה א"צ לשואלה. ע"ש. (ושו"ת מהר"י הכהן אינו תח"י לעיין בו בדב"ק. אולם לפום קושטא יש לעיין במאי דקאמר שבשאלת האשה לא חשיב ברור גמור משום שאינה נאמנת אלא רק מדין עד אחד, דמתבאר מדבריו אלה, דהא דנאמנת האשה בענין טהרתה אין זה בירור גמור. אולם לכאורה המעיין בדברי התוס' בגיטין (ב ע"ב סוד"ה עד אחד נאמן באיסורין) יראה דמשמע מדבריהם, דענין נאמנות האשה בענין טהרתה דילפינן לה (כתובות עב ע"א) מהפסוק "וספרה לה", הוא ענין נאמנות גדולה. דהרי לדבריהם מהתם ילפינן לכל האי ענינא דעד אחד נאמן באיסורים. ע"ש. (וראה גם בדברי הרמב"ן בחי' לגיטין (שם) ד"ה עד אחד נאמן באיסורין. ע"ש). ושו"ר הלום בשטמ"ק בחי' לכתובות (עב ע"א ד"ה ומשמשתו נדה), שכתב שם בזה"ל: יש מדקדקין שאין האשה נאמנת באיסורין של תורה אלא בנדותה בלבד, דכתיב "וספרה לה", ומהתם לא ילפינן (לשאר איסורין) דשאני התם דלא סגיא בלאו הכי, כי אי אפשר לו לבעל לדעת מתי וסתה ושלמו ימי ספורין שלה אלא על פיה, ואם לא תאמינה בטלת מצות פריה ורביה. והיינו דאמרינן בפ"ק דפסחים הכל נאמנים על ביעור חמץ אפי' נשים ועבדים וקטנים, ופרישנא טעמא דכיון דבדיקת חמץ דרבנן היא, המנוה רבנן בדרבנן, הא אילו הוי דאוריתא לא מהמני. ואין פרוש זה נכון שכל מקום שהאמינה תורה עד אחד "איסורין האשה כאיש וכ"ש בעניני הבית המוטלים עליה, ומעשים בכל יום שסומכין עליה בניקור הבשר ומליחתו ועל מצה בפסח וכיוצא בהן הרבה, וההיא דפסחים כבר אמר בירושלמי לית כאן נשים (היינו דלא גרסינן נשים), אי נמי אית כאן נשים ומתוך שהן עצלניות, בודקות כל שהן. כלומר שלא יבדקו כראוי מפני הטורח לראות חורין וסדקין. עכ"ל. ע"ש. וממילא משמע מדברי השטמ"ק הללו כב' הדרכים הנ"ל, דלדעת היש מדקדקין משמע דס"ל שנאמנות האשה בענין טהרתה אינה נאמנות גמורה, והא דהמנוה בה, משום דלית לן ברירה אחרת שאם לה לא נאמין, למי נאמין, דמלבדה מי יודע סתריה בענין זה, ולכן בשאר איסורין שאפשר שאחרים ידעו אה"נ דלא נאמנת. אולם לעומת זה השטמ"ק גופיה עמד לדחות סברא זו והעלה דבענין איסורין הושוותה אשה לאיש, שבכל מקום שעד אחד נאמן אף אשה נאמנת. משמע דה"ה נמי לענין זה דטהרתה, דהא דנאמנת האשה הוא נאמנות גמורה ממש, כעד אחד שנאמן באיסורים. ושמא כוונתו של מהר"י הכהן היא בכללות הענין דאף הא דעד אחד בעלמא נאמן אין זה בירור גמור, וכעין שציין שם את דברי הפני יהושע בקידושין (סג ע"ב) שכתב בטעמא דאין עד אחד נאמן נגד חזקה משום דכל עד אחד אומר בדדמי. ע"ש. וכלומר דאף עד אחד אינו נאמנות גמורה. וכך נראה יותר פשט כוונת דבריו דר"ל בכללות בעצם הדין דנאמנות של עד אחד דאינה נאמנות גמורה. וראה בענין זה דע"א גם בשו"ת חלקת יואב (חיו"ד סי' י), ובס' טהרת הבית למו"ר שליט"א (ח"א סי' ו' עמוד שה והלאה) ע"ש היטב. ואכמ"ל בזה. וק"ל. וכאמור הספר הנ"ל אמ"א לעיין בו, ועכ"פ נראה שזוהי כוונת דבריו). ועתה כשנדפ"מ ספרו של מו"ר אורו של עולם ס' "טהרת הבית" ח"א על הל' נדה וראיתי שם (סי' ג במשמרת הטהרה עמ' קלה והלאה) שעמד על הערתם הנ"ל של האחרונים בהאי דאשה שיש לה וסת קבוע דבעלה מחשב וכו' משום ס"ס, והרי הוי ס"ס שאפשר לבררו. וחשף זרוע קודשו ליישב הדבר בכמה אנפין, וגם האריך למעניתו לפלפל בדברי האחרונים אשר דברו בזה. אולם לא זכר שר כלל וכלל מדבריו אלו של מהר"י הכהן, דהכא לא חשיב ס"ס שאפשר לבררו משום דאין נאמנותה של האשה גמורה וכו', וגם לא שת ליבו לדרך כזו לומר דהכא נאמנותה של האשה אינה גמורה. ואם איתא דהוה ס"ל הכי למו"ר שליט"א כדברים אלה שאין נאמנות האשה גמורה בענין טהרתה וכו', בודאי ובודאי לא הוה משתמיט ליה לתרוצי הכי מדנפשיה בעומק בינתו ודעתו הרחבה מני ים. ובפרט דהוא מארי דהאי שמעתתא בשו"ת יבי"א הנ"ל (ח"ו חיו"ד סס"י כד) לאחוז בשיטת הנודע ביהודה, דכל שאי אפשר לברר הספק היטב, לא חשיב אפשר לברורי ובודאי ובודאי לא הוה שתיק מיניה לתרוצי הכי ולכאורה משמע שהוא נאמנות גדולה ועכ"פ חשיב כמברר את הספק. וגם עי' היטב בדבריו שם (רס"י ד) במש"כ בענין נאמנותה של האשה בענין זה דטהרתה. ע"ש. וצ"ע].

וא"כ מעתה לפי דברי הנוב"י יש לומר גם בנידון דידן, כי אפילו נאמר שע"י מכשיר זה דהאולטרסאונד, יהיה אפשר לברר אם ולד זה הוא זכר או נקבה. אולם מ"מ כיון שאת הספק השני שהוא עיקר הספק שצריך לברר אם ולד זה יולד ויהיה בר קימא או נפל שיחנק וימות (שכך הוא הביאור של אינו בר קיימא כמו שפירש הרדב"ז הנ"ל), שהוא הספק שאינו שקול לא יוכלו לברר. דאפשר לדעת במכשיר זה שהולד הזה יש בו חיות לעת עתה, אולם זה א"א לברר שבעת לידתו יהיה בן קימא, וממילא נמצא דאת הספק הזה א"א לברורי, ומכיון שכן אף שאפשר לברר את הספק הראשון דספק זכר ספק נקבה, בהיות ואת הספק השני א"א לברר ממילא א"צ לברר כלום וכדעת הנוב"י ודעימיה. ולכן אינה צריכה לבדוק את עצמה לצורך זה.

[ולכאורה עוד יש להוסיף ולומר הכא בנידון דידן ע"פ מה שהביא בס' גופי הלכות הנ"ל (סי' קפד בשער הציון אות קלט) בשם הפלתי שעמד לתרץ בענין הס"ס הנ"ל דא"צ להקיץ את האשה לשאול אותה אע"ג דאפשר לברר, דהוי כי הא דכתב המנחת יעקב בתורת חטאת (כלל נט סק"ח) דהיכא דאיכא טירחא א"צ לברר ושפיר סומכינן על הס"ס, והכ"נ איכא טירחא להקיצה. ע"ש. ואמנם עי' בערוך השולחן חיו"ד (סי' קפד אות מט) שהביא דיש שרצו לתרץ קושיא זו דהכא חשיב טירחא בבירור ובכה"ג א"צ לברר ושפיר סמכינן על ס"ס לבד, וכתב ע"ז, ואינו מובן לקרוא זה בשם טירחא, ועוד דהא משמע דא"צ לשאול כלל אפילו כשהיא ערה. עכ"ד. ע"ש. ובפשטות משמע דע"כ לא פליגי אלא אי חשיב כה"ג טורח או לא, אבל לעולם כל היכא דאיכא טורח ממש שפיר ס"ל לכו"ע דסמכינן על הס"ס ולא מטריחינן ליה לברורי, ומעתה הכ"נ בנידון דידן שהרי בודאי זהו טורח ואפילו טורח גדול להצריך לאשה ללכת ולבדוק עצמה לכתחילה במכשיר זה של האולטרסאונד לדעת אם זכר או נקבה בביטנה. (ובפיט שגם בדיקה זו אינה תמיד מדוייקת כי היו דברים מעולם אשר מכשיר זה טועה ומטעה, וכמו שהבאנו מזה לקמן). ולכן שפיר יש לסמוך על הס"ס ולא חשיב גם עתה בזמה"ז ס"ס שאפשר לבררו. וע"ע להגאון מהר"י טייב בס' חוקת הפסח (סי' תלד סק"ב ד"ה אבל בסתם) שג"כ עמד לבאר כיו"ב, דאע"ג דהרמ"א פסק ביו"ד (סוס"י קי) דיש להתיר מכח ס"ס אע"ג שאפשר לברר ע"י בדיקה, די"ל דהיינו דוקא במקום דאיכא טורח בדבר אבל לעולם בדליכא טירחא לא שרינן בס"ס, ומהאי טעמא לא שרינן במשכיר בית לחבירו ביום י"ד ניסן דא"צ לבדוק משום ס"ס כיון שאפשר בשאלה ולא הוי טירחא, אלא שהוקשה לו ע"ז מהא דיו"ד סי' קפד דא"צ הבעל לשאול את האשה וסמכינן על ס"ס אע"ג שאפשר בשאלה שאין בו טורח ונשאר בצ"ע. ע"ש. אולם לפי דברי הפליתי הנ"ל מבואר דס"ל דאף התם חשיב טורח ואייתי שפיר. וראה גם בדברי מו"ר בס' טהרת הבית (ח"א עמוד קלז והלאה). ע"ש. [ובאמת שזוהי ג"כ עיקר דעתו של הפר"ח (בכללי הספק ספיקא כלל ב) שכתב שם, דאע"ג דמהרא"י כתב דאף ס"ס דאפשר לברר דא"צ לברר י"ל דהנ"מ דוקא התם בעובדא דידיה דאיכא טירחא טובא לברר כולן וכו'. ע"ש. ומזה משמע דאה"נ כל כה"ג שיש בדבר טירחא מרובה דא"צ לברר. ואיברא דלעיקר דינא מהמתבאר שם בדבריו של הפר"ח שכתב מול סו"ף, ולענין דינא וכו' וגם הרשב"א חזר בו כדמוכח מדבריו בתוה"ב וכו' אלמא דס"ל דכי איכא ס"ס שרינן אף דמצי לברורי על ידי בדיקה וכן עיקר. ע"כ. ע"ש. ולפי דבריו אלה משמע דעד כאן לא הוצרך לחילוק הנ"ל דשאני התם דאיכא טירחא וכו' אלא ליישב את דברי הרשב"א שבראשונה, אבל לפי דבריו אלה כאן דס"ל שהרשב"א חזר בו משמע דס"ל דבכל גוונא שאפשר לברר א"צ לברר. וק"ל. וראה גם למהר"י מולכו בשולחן גבוה (בכללי ספקא דרבנן אות צ' ואות צג) שנראה מדבריו דתופס כן בדעתו של הפר"ח, דאחר דאמרינן דהרשב"א חזר בו משמע דבכל גווני א"צ לברורי. ע"ש. וראה גם בדבריו של הפר"ח גופיה (בכללים הקצרים שם אות יז). יעו"ש]. עכ"פ הא חזינן דבמקום טורח ממש שפיר סמכינן על ס"ס ולא מצריכינן לברורי, וכאמור דבנידון דידן בודאי ענין בדיקת האולטרסאונד וכל הכרוך בו חשיב כטורח, ולכן יש לסמוך על הס"ס, ולית ביה דינא דס"ס שאפשר לבררו. (ובפרט במקום שיש עי"ז הוצאת ממון דכל כה"ג חשיב נמי כטורח וכדמשמע מהגמ' דברכות (ט ע"ב) דאמר ר"י לר"ז שהיה לו ליתן שכר כדי לראות פני המלך משום דאמר ר"י לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת המלך וכו', הרי שמדמה נתינת שכר לטירחת הגוף של ריצה. ועי' בזה עוד בס' שערים המצויינים בהלכה ח"א (סי' לז סק"ט) שכתב דלכאורה מהגמ' דברכות (לב ע"ב) דאמרינן גדולה תענית יותר מן הצדקה מאי טעמא זה בגופו וזה בממונו מבואר דטירחת הגוף הוי יותר מהפסד ממון, אולם מהגמ' דפסחים (י ע"ב) משמע להיפוך דאמרינן בגופו אטרחוהו רבנן בממונו לא אטרחוהו משמע דהוצאת ממון עדיף מטירחת ממון. וכתב דאפשר דזה תלוי במידת ותכונת האדם כדאיתא בברכות (סא ע"ב) יש אדם שגופו חביב לו יותר מממונו ויש שממונו חביב לו יותר מגופו. ע"ש מש"כ בזה עוד. יעו"ש).
למטה

All rights reserved © 2003 Harav Pinhas Zbihi