*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *שו"ת עטרת פז חלק ראשון כרך ג - אה"ע, הערות סימן ג הערה א

ובכלל ענין זה של משא ומתן בהיתר קטלנית נתון ותלוי בצדיקי הדור ומסור בידם, וכעין שכתב הגר"ח מצאנז בשו"ת דברי חיים ח"ב (חאבה"ע סימן כו). יעו"ש. וראה גם בשו"ת מנחת אלעזר (ח"ב סי' עו) שג"כ הביא כיו"ב דאע"ג שמבואר בתשובות הפוסקים דאיכא מצוה רבה בענין היתר קטלנית, דהוי כעין היתר עגונה דאמרינן ביה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים, מ"מ אחר שבשו"ת דברי חיים (הנ"ל) כתב שענין זה תלוי בצדיקי הדור, לכן י"ל דענין זה תלוי בהם, ורק אם יסכימו עימו גדולי וצדיקי הדור יש להתיר אשה זו להנשא. יעו"ש. וראה גם בשו"ת שארית יעקב שבסוף שו"ת צור יעקב (סימן א) שג"כ הביא כיו"ב, דאחר שהדברי חיים כתב דענין זה תלוי בצדיקי הדור איך נוכל להתיר בדבר כזה הנוגע לפיקוח נפש, ולכן יש להתייעץ בענין זה כשבאים להתירה לאשה זו, עם צדיקי הדור, ואכן אם יסכימו יש להתיר. יעו"ש. ודי בהערה זו

All rights reserved © 2003 Harav Pinhas Zbihi