למעלה
יא) וממילא אם כנים דברינו אלה נמצא דאיכא למינקט הכא בנידון דידן ספק ספיקא לקולא ספק הוי הכא פצו"ד בידי שמים, ואף אם נימא דהוי פצו"ד בידי אדם ספק נקטינן כדעת רש"י ודעימיה דנימוק היינו הוקטן ורק בהוקטן כולו נפסל אבל בכל שהוא לא [וכן צירף שיטת רש"י זו דבהוקטן כל שהוא לא נפסל לספק ספיקא בשו"ת בת עיני הנ"ל (חאבה"ע סי' ח)], והכא שלרוב צימצומו נראה הדבר רק במיקרוסקופ בודאי דחשיב כל שהוא ואף מועט מזה, וכן יש לצרף הספק דדעת השפתי חכמים והס' קדמון שהביא הבאר שבע דס"ל דכל שכבר נשא האשה בהיתר דאין צריך להוציאה אף שעכשיו הוא פצוע דכא גמור, (ויש כאן ב' פוסקים הסוברים הכי ודעת השפתי חכמים אינה יחידאה, דאי הוה יחידאה הא לא מצרפינן לה לספק ספיקא וכמו שכתבנו בזה באורך מפי סופרים וספרים בשו"ת עטרת פז ח"א חיו"ד סי' יח עמוד תפג. ע"ש). והגם שדעה זו דחויה מ"מ כבר הבאנו כמה פעמים דעת הפוסקים דלגבי ס"ס מצרפינן אף דעה דחויה וכמ"ש הזבחי צדק ח"ב (סי' קי ס"ק קנח) בשם האחרונים דעבדינן ס"ס אפילו בסברא שנדחית מההלכה ואפי' היא סברת מיעוט נגד הרוב. ע"ש. וכן העלה נמי מו"ר שליט"א בשו"ת יבי"א ח"ד (חאו"ח סי' לג אות טז), וראה גם בדבריו בשו"ת יבי"א ח"ו חיו"ד (סי' כג אות ה) שסמך נמי להלכה ולמעשה על דבריו אלה של הזבחי צדק, והעלה לקולא לצרף דעה דחויה, [אבל עכ"פ שלא תהיה דעה יחידאה שכל הפוסקים חולקים עליה]. ע"ש. וספק ספיקא לקולא גבי פצו"ד שפיר עבדינן, וכמתבאר בדברי הגאון תורת חסד מלובלין חאבה"ע (סי' לח סוף אות ז), שכתב לצרף שם ס"ס להתיר פצו"ד. יעו"ש. וע"ע בזה גם בשו"ת שבות יעקב (ח"ג סי' קז) והובאו דבריו גם בשו"ת צמח צדק החדש (סי' יח) שכתב לצרף שם לגבי ספק ספיקא, ספק אי הוי בידי שמים או בידי אדם, לגבי עובדא דקשר חוט על הגיד וניקב הגיד דיש ס"ס להקל שמא הנקב אינו מפולש ושיטת תוס' היא דבאינו מפולש מותר, ושמא אין זה חשיב בידי אדם. ע"ש. וחזינן דמלבד דס"ל דעבדינן ס"ס גם יש לצרף הצד שמא לא חשיב ידי אדם. וראה גם בשו"ת מהרש"ם (ח"ג סו"ס כא) שג"כ כתב לצרף בס"ס לענין פצו"ד ספק שמא חשיב עובדא דהוה התם בידי שמים. ע"ש. וממילא בנידון דידן יש לנו כמה צדדי קולא, א) גבי הא דהוא ספק פצו"ד בידי אדם או בידי שמים וכמבואר לעיל דכל כה"ג דהוי ספק כדהכי אזלינן לקולא. ב) וכן ספק נקטינן כדעת רש"י ודעימיה דנימוק היינו הוקטן ורק בהוקטן כולו נפסל אבל בכל שהוא לא, והכא שלרוב צימצומו נראה הדבר רק במיקרוסקופ בודאי דחשיב כל שהוא ואף מועט מזה. ג) מאחר והוא ספק פצו"ד והוא כבר היה נשוי בהיתר יש לסמוך על סברת השפתי חכמים ודעימיה שמיקל בנשא בהיתר וכאמור לעיל דאף לדעת הפוסקים החולקים עליו הרי י"ל דהם מקילים בספק פצו"ד. ד) בצירוף ג' הענינים הנ"ל איכא הכא ספק ספיקא לקולא שמא חשיב פצו"ד בידי שמים ואף אם נימא דהוי בידי אדם שמא הלכה כרש"י דבהוקטן במקצת לא נפסל וכן ספק כהשפתי חכמים ודעימיה דכל שכבר נשא בהיתר דאין צריך להוציא אפילו בפצו"ד גמור. וק"ל.

מסקנא דמילתא: הנה יש צדדי קולא והיתר לאדם זה הניצב בפנינו בעובדא הנ"ל, שאין צריך להוציאו מאשתו. אולם מכיון שצדדי הקולא הנ"ל סבוכים הם מאוד, אין דברינו אלה למעשה (ועי' שו"ת מנחת יצחק ח"ב סי' קכג אות יא ד"ה סוף. יעו"ש) ויש להתייעץ על כך עם עוד בעלי הוראה אחרים, וכנ"ל בריש התשובה. והשי"ת יאיר עיננו במאור תורתינו הקדושה לכוין לאמיתה, ולא תצא תקלה מתחת ידינו לעולם ועד. אכי"ר.  מילואים א, מילואים ב

ההקרנות היה רק בפנמיות הגוף וכאמור בדברינו.
למטה

All rights reserved © 2003 Harav Pinhas Zbihi